nikah

Perkhidmatan Pencocokan Muslim No 1 Dunia sejak tahun 1998

Terma dan syarat

Sorotan Privasi

Jadilah selamat dalam talian

Hubungi Kami

Terma dan syarat

Tentang kita

Pengguna baru ?

Terma dan syarat

Nikah.com adalah pembekal perkhidmatan perkahwinan dalam talian untuk kaum muslim di seluruh dunia. Untuk menggunakan laman web Nikah.com ( Nikah.com ), anda mesti mendaftar sebagai ahli Nikah.com (Ahli) dan bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini. Jika anda ingin menjadi Ahli Nikah.com dan berkomunikasi dengan Ahli lain dan menggunakan perkhidmatan Nikah.com ('Perkhidmatan'), sila baca pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh Nikah.com sebelum mendaftarkan profil anda sebagai Ahli atau membuat apa-apa bayaran untuk menjadi seperti Ahli Dibayar berkenaan dengan apa-apa perkhidmatan. Pengguna yang menggunakan perkhidmatan dari Nikah.com dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan terma dan syarat di sini dan perjanjian ini akan mengawal hubungan antara anda dan Nikah.com dan semua transaksi atau perkhidmatan oleh, dengan atau berkaitan dengan Nikah .com untuk semua tujuan, dan hendaklah tanpa ikatan tanpa syarat. Semua hak, keistimewaan, kewajipan dan liabiliti anda dan / atau Nikah.com berhubung dengan sebarang transaksi atau perkhidmatan oleh, dengan atau berkaitan dengan Nikah.com untuk semua tujuan akan ditadbir oleh perjanjian ini. Terma dan syarat boleh ditukar dan / atau diubah oleh Nikah.com dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya.

Kriteria Nikah.com akan bertindak atas dasar maklumat yang mungkin dikemukakan oleh anda, mempercayai bahawa ia adalah benar dan tepat walaupun maklumat itu disediakan semasa pendaftaran oleh keluarga, kawan, saudara mara bagi pihak anda di bawah anda persetujuan. Nikah.com tidak berkewajipan untuk mengesahkan ketepatan atau ketulenan maklumat yang dikemukakan oleh anda. Umur minimum mendaftar di Nikah.com adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk lelaki dan had umur maksimum ialah 70 tahun. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak, kuasa dan kemampuan undang-undang untuk memasuki Perjanjian ini dan bahawa anda tidak dilarang atau dilumpuhkan oleh mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa daripada memasuki kontrak.
Anda telah melalui Terma dan Syarat dan bersetuju untuk terikat oleh mereka. Jika pada bila-bila masa Nikah.com , mengikut budi bicara mutlaknya, berpendapat atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa anda tidak layak untuk menjadi ahli atau bahawa anda telah membuat salah nyatakan tentang kelayakan anda, maka Nikah.com berhak untuk menamatkan keahlian anda dan / atau hak anda untuk menggunakan perkhidmatan Nikah.com tanpa sebarang bayaran balik apa-apa amaun yang dibayar kepada Nikah.com .

Terma Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan semasa anda menggunakan laman web dan / atau Ahli. Anda boleh menamatkan keanggotaan anda pada bila-bila masa, untuk apa-apa sebab dengan mengikuti arahan pada halaman kenalan kami, atau apabila diterima oleh Nikah.com notis bertulis atau e-mel penamatan anda. Nikah.com boleh menamatkan keahlian anda untuk apa-apa sebab, berkuatkuasa apabila menghantar notis kepada anda di alamat e-mel yang telah anda sediakan dalam permohonan anda untuk keanggotaan. Sekiranya Nikah.com menamatkan keahlian anda di Nikah.com kerana anda telah melanggar Perjanjian, anda tidak akan berhak untuk membayar balik sebarang yuran Langganan yang tidak digunakan. Walaupun selepas Perjanjian ini ditamatkan, peruntukan tertentu akan terus berlaku termasuk seksyen 04, 05, 07, 09 -14, termasuk, perjanjian ini.
Penerimaan profil anda di Nikah.com adalah mengikut budi bicara mutlak Nikah.com dan Nikah.com berhak untuk menerima atau mengalih keluar profil anda tanpa sebab atau intimasi.

Jemputan

 • Dengan ini anda dengan jelas meminta dan menerima Nikah.com dan / atau kakitangannya yang diberi kuasa untuk berkomunikasi dengan anda melalui sebarang sumber telekomunikasi dalam nombor berdaftar yang disediakan oleh anda untuk menerangkan, menjelaskan dan memperjelas pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh Nikah.com dan untuk membantu, membantu atau menyokong anda dalam mendapatkan perkhidmatan tersebut dari Nikah.com .
 • Jika pada bila-bila masa, anda ingin berhenti menerima komunikasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada e-mel, sms dan panggilan telefon) dari Nikah.com , anda boleh e-mel untuk menyokong @ Nikah.com untuk menunjukkan sama kepada Nikah.com dan / atau kakitangan yang diberi kuasa berhubung dengan penamatan sedemikian dan anda dengan ini bersetuju bahawa, melainkan diberitahu dengan jelas kepada anda tentang menghentikan komunikasi dari Nikah.com kepada Nikah.com dan / atau kakitangannya yang diberi kuasa, ia akan dianggap sebagai anda ingin meneruskan dan meminta dan jemput semua komunikasi seperti itu dari Nikah.com .
 • Anda mewakili bahawa anda atau nombor telefon yang dikemukakan oleh anda tidak didaftarkan dengan Daftar Keutamaan Pengguna Kebencian / Kebangsaan dan / atau anda telah menukar pendaftaran anda dengan sewajarnya.
 • Selanjutnya dan dalam apa jua keadaan, anda dengan ini juga bersetuju tanpa syarat dan mengaku bahawa undangan dan permohonan ini akan menggantikan sebarang pilihan yang ditetapkan oleh anda dengan atau pendaftaran dilakukan dengan Do Not Disturb ('Daftar DND') / Daftar Keutamaan Pelanggan Nasional ('NCPR' ). Tanpa menjejaskan perkara yang disebut terdahulu dan dalam apa jua keadaan, dengan dengan jelas mengundang dan meminta perkhidmatan dari Nikah.com , anda juga tanpa syarat bahawa hak-hak anda di bawah Peraturan-Peraturan Keutamaan Pelanggan Komunikasi Komersial Telecom, 2010 atau mana-mana pindaan berikutnya atau di bawah NCPR, disimpan dalam abeyance atau kekal dipadamkan sehingga anda secara jelas berkomunikasi untuk penghentian hubungan.
 • Anda juga tanpa syarat bersetuju untuk menanggung rugi Nikah.com terhadap semua kerugian, ganti rugi, penalti, kos atau akibat sama ada langsung atau tidak langsung, yang mungkin timbul daripada sebarang pelanggaran atau pelanggaran perwakilan, komitmen dan usaha yang disebut di atas.
 • Apabila anda melawat Nikah.com atau menghantar e-mel kepada kami, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di laman web ini. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis.

Dasar Privasi Sila baca dan fahami Dasar Privasi kami, yang juga mengawal lawatan anda ke Nikah.com , untuk memahami amalan kami. Ahli-ahli bersetuju bahawa profil mereka boleh dirangkak dan diindeks oleh enjin carian, di mana Nikah.com dan laman rangkaiannya tidak mempunyai kawalan ke atas tingkah laku enjin carian dan Nikah.com tidak akan bertanggungjawab terhadap aktiviti-aktiviti seperti enjin carian lain . Nikah.com tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan, peninggalan atau perwakilan di mana-mana halamannya atau pada sebarang pautan atau pada mana-mana halaman laman web yang dipautkan. Nikah.com tidak mengesahkan mana-mana butiran pemohon / ahli dengan apa-apa cara dan anda diminta untuk mengesahkan ketepatan semua maklumat anda sendiri sebelum melakukan apa-apa pergantungan kepada maklumat tersebut.

hak cipta Semua kandungan yang terdapat di laman web ini, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, klip audio, muat turun digital, kompilasi data dan perisian, adalah hak milik Nikah.com atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta . Penyusunan semua kandungan di laman web ini adalah harta eksklusif Nikah.com dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Semua perisian yang digunakan di laman web ini adalah hak milik Nikah.com atau pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Tanda dagang dan alamat perdagangan Nikah.com tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan Nikah.com , dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan atau dengan cara apa-apa yang merosakkan atau mengaibkan Nikah.com . Semua tanda niaga lain yang tidak dimiliki oleh Nikah.com atau anak-anak syarikatnya yang muncul di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing, yang mungkin atau tidak berafiliasi, disambungkan ke, atau ditaja oleh Nikah.com atau anak syarikatnya.

Lesen dan Akses Tapak Nikah.com memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan membuat penggunaan peribadi laman web ini dan tidak memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubahnya, atau mana-mana bahagiannya, kecuali dengan persetujuan tertulis yang jelas dari Nikah. com . Lesen ini tidak termasuk sebarang jualan semula atau penggunaan komersil laman web ini atau kandungannya; apa-apa pengumpulan dan penggunaan mana-mana senarai produk, perihalan, atau harga; sebarang penggunaan derivatif laman web ini atau kandungannya; apa-apa muat turun atau menyalin maklumat akaun untuk manfaat pedagang lain; atau sebarang penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengumpulan data yang serupa. Laman ini atau mana-mana bahagian laman web ini tidak boleh diterbitkan, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dikunjungi, atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis Nikah.com .Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan apa-apa tanda dagangan, logo, atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau bentuk) Nikah.com dan sekutu kami tanpa kebenaran bertulis secara nyata. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tag Meta atau mana-mana 'teks tersembunyi' lain yang menggunakan nama atau tanda dagangan Nikah.com tanpa persetujuan bertulis Nikah.com secara nyata . Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh Nikah.com . Anda tidak boleh menggunakan logo Nikah.com atau grafik atau tanda dagangan proprietari lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis secara nyata. Dengan mendaftarkan profil anda di Nikah.com , anda secara eksplisit membenarkan Nikah.com untuk secara automatik menyalin profil anda dari domain Nikah.com ke Wilayah Matrimonial berdasarkan Wilayah berdasarkan kaitan maklumat ahli seperti kasta, sub kasta, agama, umur, status perkahwinan dll.

Akaun anda Jika anda menggunakan atau mendaftar di laman web ini, anda bertanggungjawab menjaga kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bersetuju menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Anda juga dengan ini bersetuju dengan jelas bahawa maklumat yang disediakan oleh anda tersedia kepada pengguna Nikah.com yang lain dan Nikah.com tidak mempunyai sebarang kawalan atau tanggungjawab atau akauntabiliti jika maklumat disalahgunakan, dieksploitasi atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Nikah.com dan sekutunya mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun, mengalih keluar atau menyunting kandungan, atau membatalkan langganan mengikut budi bicara mereka sendiri.
Anda tidak boleh terlibat dalam pengiklanan atau permintaan ahli-ahli lain untuk membeli atau menjual sebarang produk atau perkhidmatan melalui Nikah.com . Anda tidak akan menghantar sebarang surat berantai atau e-mel sampah kepada ahli-ahli lain. Anda memahami dan bersetuju bahawa Nikah.com tidak dapat memantau kelakuan ahli-ahlinya dari Laman Nikah.com , juga melanggar peraturan ini untuk menggunakan maklumat yang diperoleh dari Nikah.com untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau merosakkan orang lain, atau untuk menghubungi, mengiklankan, meminta, atau menjual kepada mana-mana ahli tanpa keizinan yang jelas dari ahli atau Nikah.com .

Keahlian & Jaminan Wang Balik:

Nikah.com menawarkan 100% Jaminan Wang Balik jika anggota Paid tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh 30 hari. Untuk memenuhi syarat bayaran balik, ahli harus memenuhi perkara berikut:

 • Muat naik atleast satu foto.
 • Hubungi sekurang-kurangnya 10 ahli.

Tidak memenuhi keperluan ini,

 • Jika ahli tidak mendapat balasan kepada Mesej mereka.
 • Sekiranya ahli tidak dihubungi oleh ahli-ahli lain.
 • Jika ahli tidak melihat / mengambil sebarang nombor hubungan yang sah.

Jaminan Wang Balik tidak sah, jika ahli telah memasukkan butiran hubungannya semasa menghubungi ahli-ahli lain.

Jaminan Wang Balik hanya sah untuk Keahlian Dibayar dan bukan ke atas Keahlian yang Disediakan.

Keahlian anda dalam perkhidmatan Nikah.com adalah untuk penggunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak boleh membenarkan orang lain menggunakan keahlian anda dan anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan akaun anda kepada mana-mana orang atau entiti lain. Pelanggaran terhadap keadaan ini akan menyebabkan penyingkiran profil anda dari Nikah.com tanpa sebarang bayaran balik.

Keahlian tidak bersifat automatik: Nikah.com memberi nilai penting kepada privasi dan keutamaan anda. Nikah.com tidak akan memperbaharui keahlian anda secara automatik dan menolak pembayaran tanpa kelulusan anda. Sekiranya Keahlian Paid anda tamat tempoh, profil anda akan dihina dengan Keahlian Yang Tidak Dibayar secara automatik dan anda mempunyai hak untuk memperbaharui keahlian anda dengan diskaun.

Panjang Keanggotaan: Anda terus menjadi ahli Nikah.com sehingga:

Nikah.com melepaskan tanggungjawabnya kepada anda dengan memberikan perkhidmatan kepada anda; atau Nikah.com atau diri anda menamatkan pengaturan keahlian.

Keahlian Dibayar: Keahlian keahlian dibayar adalah berdasarkan bulan (2 bulan, 4 bulan atau 6 bulan) dan tidak berdasarkan hari.

Tamat Keahlian - Setelah tempoh keahlian Anda dibayar dengan kami tamat tempoh, profil Anda akan dihina dengan keanggotaan yang belum dibayar.

Privasi Keahlian: Keahlian anda hanya untuk kegunaan peribadi. Ia tidak akan ditugaskan, dipindahkan atau dilesenkan untuk digunakan oleh mana-mana orang / entiti lain, tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari Nikah.com .

Ahli-ahli dinasihatkan supaya membuat pertanyaan yang sesuai / teliti sebelum bertindak terhadap sebarang iklan suami / isteri. Nikah.com tidak memberikan jaminan atau jaminan atau melanggan tuntutan dan perwakilan yang dibuat oleh pengiklan mengenai butir-butir status, umur, pendapatan ahli-ahli lain.

Perlakuan Dalam Talian

Anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat [termasuk profil dan gambar] yang anda siarkan atau dihantar melalui perkhidmatan Nikah.com . Anda tidak akan menghantar atau menghantar apa-apa kandungan atau maklumat [dalam bentuk apa pun yang mungkin terkandung di sini] yang memfitnah, menghina, kasar, lucah, berorientasikan seksual, tidak senonoh, menakutkan, menyalahi undang-undang atau melanggar hak mana-mana orang, termasuk harta intelek hak. Tiada kandungan atau maklumat yang mengandungi butir-butir atau butiran mana-mana pesaing Nikah.com , termasuk butiran hubungan mereka. Anda tidak akan menggunakan sama ada keahlian dalam talian atau luar talian anda sebagai platform untuk sebarang kempen promosi, permintaan, pengiklanan atau berurusan dalam sebarang produk atau perkhidmatan atau menghantar sebarang surat berantai atau surat sampah.

Kandungan yang melampau: Nikah.com dengan ini memberi amaran dan memberi amaran kepada anggotanya tentang kemungkinan kandungan kandungan yang tidak dibenarkan oleh mana-mana orang termasuk ahli dan pengguna yang tidak dibenarkan dan menasihatkan budi bicara akses kerana kandungan, maklumat atau perwakilan tersebut mungkin tidak sesuai untuk anda termasuk menyinggung perasaan. Nikah.com tidak semestinya bertanggungjawab terhadap kandungan, maklumat atau perwakilan tersebut. Nikah.com juga tidak bertanggungjawab untuk perubahan, pengubahsuaian, pemadaman, pembiakan, penjualan, penghantaran atau apa-apa salah guna data dan kandungan dalam domain awam oleh mana-mana pengguna.

Terdapat had kepada bilangan profil yang anda dibenarkan untuk dihubungi setiap hari. Juga, anda tidak boleh menghubungi lebih daripada 3000 profil dalam tempoh 3 bulan.

Sebagai ahli percuma, anda boleh menyatakan minat anda kepada beberapa ahli yang terhad. Ini sah untuk tempoh yang terhad sahaja. Nikah.com mempunyai hak untuk menyediakan ciri ini kepada anggotanya.

Keahlian anda secara automatik akan digantung jika anda menghantar mesej yang kasar, lucah atau berorientasikan seks kepada ahli lain.

Nikah.com mempunyai hak untuk menggantung profil anda tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

Nikah.com berhak untuk mengedit / memadam foto anda jika ia bukan sah / jelas / berkaitan.

Sekiranya terdapat profil pendua, maka kami mempunyai hak untuk menggantung mana-mana profil atau semua profil.

Sekiranya terdapat profil pendua, maka kami mempunyai hak untuk menggantung mana-mana profil atau semua profil.

Mesej-mesej yang dihantar kepada ahli-ahli yang bertentangan jantina hendaklah hanya untuk tujuan mencari pasangan hidup. Anda tidak dibenarkan menyalahgunakan perkhidmatan Nikah.com atas nama Kencan, Gangguan , Persahabatan dan sebagainya.

Nikah.com mempunyai hak untuk mengubah suai profil anda jika ada kandungan yang menghalang atau tidak menyenangkan yang ditemui, atau dalam hal butiran hubungan anda dimasukkan ke dalam medan yang tidak relevan. Nikah.com juga boleh mengubah profil untuk sebab-sebab lain yang tidak disebut dengan ini. Sekiranya ada kandungan yang kasar, Nikah.com mempunyai hak untuk menggantung profil anda. Anda tidak akan menghantar atau menghantar apa-apa kandungan, maklumat atau tanda dagangan tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada orang yang memegang hak proprietari atau berlesennya. Nikah.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan yang dibawa oleh mana-mana orang yang timbul daripada tindakan anda seperti yang dinyatakan di atas.

Nikah.com berhak tetapi tidak diwajibkan, untuk mengedit, memadam, gerhana atau menahan paparan kandungan atau maklumat tersebut sebagaimana yang difikirkannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di atas.

Untuk meningkatkan keselamatan ahli-ahlinya, Nikah.com telah menyekat menyalin dan menyimpan imej dan kandungan dari beberapa bahagian portal.

Kami mengesahkan butiran profil ahli sahaja. Pengesahan watak atau peribadi perlu dilakukan oleh pihak yang berminat sendiri.

Penafian Waranti dan Batasan Liabiliti

Laman web ini disediakan oleh Nikah.com atas asas 'sebagaimana adanya' dan 'tersedia'. Nikah.com tidak membuat apa-apa representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai operasi laman web ini atau maklumat, kandungan, bahan atau produk yang disertakan di laman web ini. Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan laman web ini adalah satu-satunya risiko anda.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Nikah.com menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Nikah.com tidak menjamin bahawa laman web ini, pelayannya, atau e-mel yang dihantar dari Nikah.com bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Nikah.com tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa ganti rugi apa-apa jenis yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada ganti rugi langsung, tidak langsung, bersalah, dan berbangkit. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan yang terkandung di mana-mana, dalam apa jua keadaan, Nikah.com hendaklah dipertanggungjawabkan atau bertanggungan apa jua pun atau walau bagaimanapun, yang timbul daripada, berhubungan dengan atau berkaitan dengan:

apa-apa perbuatan atau peninggalan yang tidak dilakukan oleh Nikah.com ; sebarang maklumat tidak benar atau salah yang diserahkan oleh anda atau bagi pihak anda; apa-apa keputusan yang diambil oleh anda atau bagi pihak anda atau apa-apa kesannya, berdasarkan apa-apa maklumat yang diberikan oleh mana-mana pengguna lain; apa-apa tindakan tidak sah atau tidak sah yang dilakukan oleh mana-mana pihak ketiga yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh anda atau bagi pihak anda; sebarang jenayah siber yang dicuba atau dilakukan oleh sesiapa; sebarang kejadian force-majeure atau 'perbuatan tuhan'.

Bayaran balik

Sekiranya anda memilih untuk menamatkan keahlian anda, YURAN KEAHLIAN TIDAK AKAN DIPERLUKAN dalam apa jua keadaan. Keahlian anda dalam perkhidmatan Nikah.com adalah untuk penggunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak boleh membenarkan orang lain menggunakan keahlian anda dan anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan akaun anda kepada mana-mana orang atau entiti lain. Pelanggaran terhadap keadaan ini akan menyebabkan penyingkiran profil anda dari Nikah.com tanpa sebarang bayaran balik.

Tiada Agensi

Selain penyediaan perkhidmatan, Nikah.com bertindak sebagai platform bagi semua anggotanya untuk menukarkan maklumat yang akan menggalakkan objektif matrimonial bersama mereka. Adalah difahami dengan jelas bahawa Nikah.com hanya akan memberikan hubungan antara dan antara ahli-ahli dalam rangka kerja perkhidmatannya dan bukannya maklumat hubungan langsung ahli-ahli tersebut. Nikah.com bukan ejen mana-mana ahli dan tidak mengambil bahagian dalam pertukaran atau keputusannya. Nikah.com berhak, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau pertikaian antara anda dan ahli Nikah.com yang lain .

Gateway Pembayaran

Untuk memberikan perkhidmatan keahlian yang dibayar, Nikah.com telah terikat dengan pembekal perkhidmatan pembayaran Gateway yang terkemuka untuk memproses pembayaran. Pembayaran boleh dibuat melalui PayPal, CCAvenue, Paymentwall dan Instamojo. Pembayaran yang diproses melalui PayPal akan muncul sebagai NIKAHDOTCOM. Pembayaran yang diproses melalui CCAvenue.com akan muncul sebagai CCAvenue, dan Pembayaran dibuat melalui Instamojo akan muncul sebagai Instamojo, dalam penyata kad anda.

DalPay Retail adalah penjual semula perkhidmatan keahlian yang disediakan oleh Rib Matches Pvt Ltd.dalpay.is + 1877-8657746 akan muncul pada penyata kad anda.

Penerbit kad anda boleh mengenakan bayaran kepada Perkhidmatan Perkhidmatan Antarabangsa. Fi ini dikawal dan dikenakan oleh bank atau penerbit kad anda, bukan dengan gerbang pembayaran kami atau bank mereka. Sila rujuk www.INTLServiceFee.com untuk maklumat lanjut.

Hak untuk membentuk Konsortium / Syarikat Bersekutu

Semasa menyediakan perkhidmatan, Nikah.com boleh menyumberkan mana-mana bahagiannya kepada mana-mana orang atau organisasi yang kompeten, dengan atau tanpa mendedahkannya kepada anda. Walau bagaimanapun, hak dan tanggungjawab keahlian anda terus bertentangan dengan Nikah.com sahaja dan bukan terhadap orang atau organisasi tersebut.

Indemniti

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan mempertahankan Nikah.com dan / atau sekutunya, laman web mereka dan pengganti sah masing-masing dan menyerah hak dan terhadap sebarang dan kerugian, liabiliti, tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah dan pengeluaran yang berkaitan dengannya dan faedah yang dikenakan ke atasnya) yang ditegaskan terhadap atau ditanggung oleh Nikah.com dan / atau sekutu-sekutunya, laman web rakan kongsi dan pengganti yang sah dan penerima yang timbul daripada, hasil daripada, atau mungkin dibayar menurut kuasa, apa-apa pelanggaran atau ketidakupayaan sebarang representasi, jaminan, perjanjian atau perjanjian yang dibuat atau kewajipan untuk dilaksanakan oleh Anda menurut perjanjian ini.

Anda hendaklah semata-mata dan secara eksklusif bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran mana-mana peraturan dan peraturan khusus negara atau kod amalan umum dan Nikah.com tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk perkara yang sama.

Peruntukan Am

Kerahsiaan: Nikah.com akan menyimpan rahsia, semua maklumat peribadi [selain yang dimaksudkan untuk posting atau transmisi] yang diberikan oleh anggota dan harus mengambil langkah-langkah yang mungkin dan / atau bonafide untuk menjaga kerahasiaan. Walau bagaimanapun, Nikah.com boleh mendedahkan maklumat tersebut jika dikehendaki oleh undang-undang. Ia tidak dipersetujui, difahami dan diakui oleh anda bahawa maklumat dan / atau data yang mungkin dikemukakan oleh anda akan dipelihara dan dikekalkan oleh Nikah.com untuk semua masa yang akan datang seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang, walaupun pemberhentian, penamatan atau pemberhentian keahlian.

Penamatan Keahlian: Keahlian boleh dihentikan oleh salah satu pihak dengan menyampaikan notis bertulis kepada yang lain. Nikah.com mempunyai hak untuk menamatkan keahlian, menggantung profil atau melumpuhkan akses berkenaan dengan mana-mana ahli yang melanggar mana-mana terma. Walau bagaimanapun, yuran Keahlian tidak akan dikembalikan. Jika anda ingin menamatkan profil anda dari Nikah.com , anda boleh melakukannya dengan log masuk ke akaun anda.

Polisi Tapak, Pengubahsuaian dan Ketiadaan Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan pada tapak, dasar dan Terma dan Syarat Penggunaan kami pada bila-bila masa. Jika mana-mana syarat-syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, keadaan itu hendaklah dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan apa-apa keadaan yang tinggal. Cadangan, Aduan, Pertikaian: Cadangan dan aduan harus dialamatkan dahulu kepada pasukan penjagaan pelanggan Nikah.com di support @ Nikah.com

Undang-undang yang berkenaan

Keanggotaan dianggap telah dimasuki di Chennai, India dan undang-undang India akan mengawal keanggotaan dan sebarang pelanggaran terma dan syarat yang terkandung di sini. Pertikaian yang timbul daripada atau dengan apa cara yang mempengaruhi keanggotaan termasuk tafsiran mana-mana terma adalah tertakluk kepada Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang sesuai di Chennai. Anda dengan ini secara jelas bersetuju untuk bidang kuasa Mahkamah Chennai untuk sebarang pertikaian yang mungkin timbul.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat yang terkandung di dalamnya, sila pertimbangkan semula dan tolak diri daripada pendaftaran.

Notis: Kami boleh mengubah Dasar Privasi ini dari masa ke semasa berdasarkan komen anda atau akibat perubahan dasar di syarikat kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Penyataan Privasi kami, sila tuliskan kepada 

© 2021 Rib Matches Pvt Ltd.